Purchase Confirmation

Thank you for your purchase!

متاسفیم، ولی مشکلی در گرفتن اطلاعات پرداخت پیش آمده است.

حرف حساب!

اگر نان نبود – و شکم ها گرسنه بود – از نماز و روزه و انجام سایر فرائض و واجبات خبری نبود.

— حضرت محمد (ص)