پیشخوان همکار

این برگه محدود شده است. لطفا ورود تا این صفحه را مشاهده کنید.

حرف حساب!

شما نمیتوانید با قصد انجام یک کار به شهرت برسید.

— هنری فورد