پیشخوان همکار

این برگه محدود شده است. لطفا ورود تا این صفحه را مشاهده کنید.

حرف حساب!

سیاری از ناکامی‌ها ناشی از این است که هنگام تسلیم شدن نمی‌دانید که تا چه حد به موفقیت نزدیکید .

— توماس ادیسون