پیشخوان همکار

این برگه محدود شده است. لطفا ورود تا این صفحه را مشاهده کنید.

حرف حساب!

مال و ثروت، موجب حفظ کمال و عزت و تقوا است.

— حضرت محمد (ص)