ارسال پست جدید

این صفحه محدود شده است. لطفا برای دیدن این صفحه وارد شوید / ثبت نام شوید .

حرف حساب!

اگر کاری که همیشه انجام می دادید را انجام دهید، همان چیزی را دریافت می کنید که همیشه می گرفتید.

— آنتونی رابینز