مطالب اعضای ویژه

[catlist id=7 ]

حرف حساب!

از فقر به خداوند پناه ببرید که باعث عقب ماندگی و نارسایی در امور دینی و موجب پریشانی عقل و نارسایی فکر است.

— امام علی(ع)